sk

VÝCHODISKÁ

Transformácia vzdelávania a uľahčenie jeho prechodu do digitálnej éry bola prioritou EÚ v posledných rokoch, dokonca už aj pred pandémiou COVID-19. Akčný plán digitálneho vzdelávania z roku 2018 identifikoval 3 priority a stanovil opatrenia, ktoré majú pomôcť členským štátom a ich vzdelávacím inštitúciám riešiť výzvy digitálnej transformácie a poskytovania dištančného vzdelávania. V októbri 2020 bol ohlásený nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý slúži ako výzva na posilnenie spolupráce na úrovni EÚ s cieľom poučiť sa z krízy pandémie COVID-19 a vytvoriť systémy vzdelávania a odbornej prípravy pre digitálny vek.

CENTRÁLNA MYŠLIENKA

Hlavnou myšlienkou projektu je vyvinúť online benchmarkingový nástroj na zabezpečenie kvality postupov poskytovania eLearningu v OVP. Projekt je pokračovaním predchádzajúcich projektov BEQUAL a BEQUAL.App, ktoré vyvinuli benchmarkingové nástroje na zabezpečenie kvality v organizačných postupoch OVP. Nové výsledky projektu BEQUEL budú pôsobiť ako reakcia na potrebu zvýšenia post COVID-19 dištančného a online vzdelávania v OVP a kompetencií učiteľov OVP.