ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο 1:
Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης και εργαλεία για την ηλεκτρονική μάθηση

Μεθοδολογία και εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης. Οι εταίροι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για πρακτικές διαδικτυακής μάθησης σε σχολεία και φορείς ΕΕΚ, τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης και ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης για φορείς ΕΕΚ.

Flipping book (στα ελληνικα)


Παραδοτέο 2:
Σε σύνδεση εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης

Τα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης θα διατεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο. Οι εταίροι θα συλλέγουν και θα αναλύουν δεδομένα, ενώ οι πάροχοι ΕΕΚ θα συμμετέχουν σε μια κοινότητα, η οποία θα εστιάζει στην εφαρμογή και την ποιότητα πρακτικών διαδικτυακής μάθησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν βίντεο για την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διαδικτυακής μάθησης στην ΕΕΚ για τη μετά-COVID-19 εποχή.