sk

Prezentácia konzorcia

21.08.2022

Spoznajte konzorcium projektu BEQUEL. 

Na projekte BEQUEL spolupracuje šesť partnerov z piatich krajín, s cieľom pomôcť poskytovateľom OVP v ich postupoch zabezpečovania kvality v rámci e-learningových iniciatív.

Koordinátorom projektu je Technická univerzita v Košiciach, ktorej Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) realizuje dištančné vzdelávanie a online vzdelávanie od roku 2018. Katedra materiálového inžinierstva a inžinierstva kvality má dlhoročné skúsenosti v oblasti zabezpečovania kvality na univerzitách, v oblasti benchmarkingu a OVP. Popri výučbe sa členovia katedry v súčasnosti venujú aj vývoju online študijných materiálov a poradenstvu v oblasti "Learning Management System" (LMS) pre celú fakultu.

Q-IMPULZ, Slovenské združenie pre kvalitu, inovácie a dizajn, je mimovládna nezisková školiaca a výskumná organizácia. Medzi oblasti jej pôsobenia patrí vzdelávacia a školiaca činnosť, príprava prieskumov, štúdií a analýz na podporu rozvoja a zvyšovania kvality, ako aj ponuka poradenských a konzultačných služieb v oblasti inžinierstva a manažmentu kvality. Okrem toho sa Q-IMPULZ už zúčastnil na viacerých projektoch týkajúcich sa kvality OVP.

IDEC je školiaca poradenská spoločnosť so sídlom v Grécku. Jej činnosť pozostáva zo školení, manažérskeho poradenstva, zabezpečovania kvality, hodnotenia a vývoja IKT riešení pre súkromný aj verejný sektor. Už viac ako desať rokov sa spoločnosť zaoberá témou zabezpečovania kvality a zlepšovania OVP a koordinuje a podieľa sa na rôznych súvisiacich európskych projektoch. IDEC má navyše konzultačné skúsenosti pri vývoji systémov manažérstva kvality v gréckych vzdelávacích inštitúciách.

CIOFS-FP je talianske neziskové združenie, ktoré sa venuje OVP. Ich služby zahŕňajú poskytovanie školení a workshopov, výskum v oblasti vzdelávania a zamestnanosti ako aj vývoju a implementácii národných a európskych projektov. CIOFS-FP zriadila benchmarkingové aktivity na zabezpečenie vysokej kvality vzdelávania a odbornej prípravy v ich centrách odborného vzdelávania a prípravy. Tieto centrá sa s dôsledkami pandémie vyrovnali transformáciou e-learningových aktivít vykonávaných v niektorých vzdelávacích inštitúciách na systémový prístup k digitálnemu vzdelávaniu.

Eucen je medzinárodné mimovládne neziskové združenie s viac ako 160 členmi v 36 rôznych krajinách. Podporovaním flexibilných spôsobov vzdelávania pre dospelých, rozvojom celoživotného vzdelávania na univerzitách a uznávaním predchádzajúceho vzdelávania, celoživotného a celoživotného, ​​eucen podporuje mosty medzi univerzitami a svetom odborného vzdelávania a prípravy. Združenie je členom skupiny VET4EU2 Advisory Board. Okrem toho eucen koordinoval a podieľal sa na mnohých európskych projektoch týkajúcich sa OVP a kvality v e-learningu.

Txorrieri je stredná škola pre vedu, techniku ​​a odborné vzdelávanie a prípravu v Baskicku v Španielsku. Má silné väzby na regionálnej a európskej úrovni a silne zakorenenú kultúru kvality. Škola sa zaviazala implementovať totálny systém manažérstva kvality založený na European Foundation for Quality Management (EFQM) modeli, ako spôsob hodnotenia neustáleho zlepšovania. Txorrieri má skúsenosti s európskymi projektmi, z ktorých dva boli zamerané na zlepšenie kvality v centrách odborného vzdelávania a prípravy.