sk

Zabezpečenie kvality e-learningu v OVP na Slovensku

21.08.2022

Kvalita odborného vzdelávania a prípravy (VET) je zabezpečená akreditáciou vzdelávacích programov OVP v súlade s požiadavkami Európskej komisie z roku 2021:

Zodpovedným orgánom je Akreditačná komisia pre ďalšie vzdelávanie, ktorá je poradným orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVS). Zabezpečenie kvality je monitorované systematickou monitorovacou činnosťou ministerstva.

Stredné školy získavajú akreditáciu na vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania ekvivalentné študijným odborom uvedeným pre príslušnú školu zaregistrovanú v sieti. Vzdelávanie pedagógov sa realizuje prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra (MPC). Prostredníctvom svojich troch regionálnych a šiestich externých kancelárií MPC zabezpečuje nepretržitý odborný rozvoj v akreditovaných vzdelávacích programoch pre OVP. Počas pandémie, nepretržite poskytuje online konzultácie, krátke metodické inšpirácie, interaktívne domy vedomostí, vzdelávacie podujatia, učiteľské fóra a školenia pre vedenie škôl.

Vysoké školy (VŠ) získavajú akreditáciu pre programy ďalšieho vzdelávania OVP na základe platnej akreditácie vysokoškolských študijných programov. Vysoké školy prechádzajú od roku 2019 transformáciou s cieľom zabezpečiť zosúladenie štandardov zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní s európskymi štandardmi ESG (ENQA, 2015). Vysoké školy musia mať vytvorený interný súbor postupov, kritérií a ukazovateľov podľa "Štandardov pre systém interného zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania", prostredníctvom ktorých hodnotiace komisie agentúry hodnotia súlad s týmito štandardmi. Akreditácia študijných programov prebieha podľa "Štandardov pre študijné programy". Po transformačnom procese sa plánuje zahrnúť do týchto noriem požiadavky ENQA týkajúce sa zabezpečenia kvality procesov eLearningu. Vysoké školy majú vlastné centrá pre vzdelávanie dospelých.

V súčasnosti viaceré vysoké školy majú svoje vlastné systémy a usmernenia na zabezpečenie kvality e-learningu. Napríklad Univerzita Komenského v Bratislave vypracovala interný manuál "Ako na online vzdelávanie" a dotazník na základe vlastných skúseností univerzity a okamžitých potrieb pandemickej situácie COVID-19. Ďalším príkladom je Vysoká škola manažmentu/CityU of Seattle, ktorá ponúka študijné programy akreditované v USA Northwest Commission on Colleges and Universities a na Slovensku prostredníctvom SAAVS. VŠM má od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku svoj vlastný model online vzdelávania. Prešovská univerzita využíva na hodnotenie a zlepšovanie procesov e-learningu Kirkpatrickovú metódu. 

Prevažná väčšina VŠ na Slovensku využíva na poskytovanie a riadenie e-learningových kurzov "Learning Management System" (LMS) ako jeden zo spôsobov zvyšovania kvality eLearningu, pričom najpoužívanejší je Moodle LMS.